Ansökan eller uppsägning av modersmålsundervisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om eller säga upp modersmålsundervisning för ditt barn. Flerspråkiga barn i förskolan och förskoleklassen ska ha möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Elever i grundskolan och grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har om vissa förutsättningar är uppfyllda rätt till modersmålsundervisning.

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har utökad rätt till modersmålsundervisning. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Ämnet modersmål ska bland annat ge eleverna möjlighet att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. Allt lärande underlättas om eleverna ges möjlighet att bli aktivt tvåspråkiga i tidig ålder. Modersmålsundervisningen har egen kursplan och betyg ges i ämnet från och med åk 6 i grundskolan. Undervisningen är betygsgrundande enligt Lgr11 och kursplanen för modersmål. 

Modersmålsundervisning är till för elever i förskoleklassen och grundskolan.

Modersmålsundervisning kan erbjudas:

  • Om en elev har ett annat språk än svenska som modersmål och att eleven använder språket dagligen.  En eller båda vårdnadshavarna ska tala språket. Romska barn och adoptivbarn med annat modersmål än svenska har också samma rätt, även om inte språket är det dagliga språket i hemmet. 
  • Om grupp kan bildas med minst fem elever och det finns en lärare med rätt kompetens.
  • Som språkval (elevens val) inom ramen för skolans val eller utanför skoltid.

Vid ny ansökan om modersmålsundervisning

  • Om platsen sägs upp kan du ansöka om modersmålsundervisning för ditt barn till nästa läsår. Ansökan bör ha inkommit senast 31 maj eller 15 december för nästkommande termin.
  • Det är vårdnadshavarens ansvar att skicka in ansökan i tid till skolan.

Frågor om e-tjänsten

Emmaboda kommuns besökscenter

kommunen@emmaboda.se

010-35 31 000

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa